Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

 Geranshoogeveen.nl
 
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van geranshoogeveen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of wel het aangaan van een opdracht, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van geranshoogeveen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door geranshoogeveen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN & OVEREENKOMSTEN
 
2.1 Alle aanbiedingen van geranshoogeveen.nl zijn vrijblijvend en geranshoogeveen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en/of opdracht door geranshoogeveen.nl. Geranshoogeveen.nl is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling en/of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt geranshoogeveen.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling en/of opdracht.
 
ARTIKEL 3. PRIJZEN & BETALINGEN
 
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW.
3.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 5,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
3.3 Betaling dient uiterlijk voor afsturen van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3.4 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening en via Ideal. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verzonden worden.
3.5 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 50% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 
ARTIKEL 4. LEVERING WEBSHOP BESTELLINGEN
 
4.1 Geranshoogeveen.nl streeft ernaar om een bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren.(mits product voorradig)
4.2 Indien het afleveren van de bestelling hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling slechts gedeeltelijk afgeleverd kan worden, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk zeven dagen na het plaatsen van de bestelling bericht.
4.3 Indien bestellingen niet binnen 30 dagen na het plaatsen van de opdracht ontvangen kunnen worden, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Afwijkingen in verpakkingen voorbehouden
4.5 Bevestigde levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.6 Levering van de producten geschiedt achter de eerste deur op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan geranshoogeveen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
ARTIKEL 6. RECLAMES & AANSPRAKELIJKHEID
 
6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u binnen 48 uur te melden via geranshoogeveen.nl Eventuele problemen zullen wij zo spoedig mogelijk, in overleg met u oplossen. Indien gebreken niet binnen 48 uur zijn gemeld is het niet meer mogelijk om beschadigde of niet geleverde artikelen op geranshoogeveen.nl te verhalen.
6.2 Voor gebruik van uw product dient u de gebruiksaanwijzing goed door te nemen. Deze staat meestal op het product zelf, in een aantal gevallen is deze los bijgevoegd.
6.3 Indien u een product voor de eerste keer gaat gebruiken raden wij u aan om dit eerst uit te proberen op een onopvallende plaats.
6.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft geranshoogeveen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.5 Iedere webshop bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd.
6.6 U heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de webshop bestelling binnen zeven dagen na ontvangst te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. U heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. U bent echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Indien u producten ongefrankeerd retour zendt heeft geranshoogeveen.nl het recht om deze producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan u. Om te kunnen annuleren dient u binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met geranshoogeveen.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
6.7 Zodra wij uw zending in originele staat retour hebben ontvangen vindt restitutie van het volledige orderbedrag plaats. Indien het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend en/of gebruikt is of door de schuld van de klant is beschadigd behoudt geranshoogeveen.nl het recht om geen of slechts gedeeltelijke restitutie van het orderbedrag te verlenen.
6.8 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling, of binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Reeds geleverde goederen kunt u dan niet meer retourneren.
 
ARTIKEL 7. BESTELLINGEN & COMMUNICATIE
 
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en geranshoogeveen.nl, dan wel tussen geranshoogeveen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en geranshoogeveen.nl, is geranshoogeveen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van geranshoogeveen.nl.
 
ARTIKEL 8. OVERMACHT
 
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft geranshoogeveen.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat geranshoogeveen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan geranshoogeveen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
 
ARTIKEL 9. GARANTIE
 
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
 
ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER
 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
ARTIKEL 11. DIVERSEN
 
11.1 Geranshoogeveen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.2 Daar geranshoogeveen.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is geranshoogeveen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.
11.3 De door geranshoogeveen.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.
 
ARTIKEL 12. VRAGEN & OPMERKINGEN
 
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen via Geranshoogeveen.nl. Geranshoogeveen.nl is niet aansprakelijk voor typefouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht voor om orders op basis van dit soort fouten niet te verwerken. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van geranshoogeveen.nl.
De grootste in spijkerbroeken!

 

Powered by CCV Shop webwinkel